За нас

Ловно-Стопански Комплекс "Синаница"

 

  ЛСК „Синаница” е изграден през 2014г. върху част от територията на  Дивечовъден участък „Синаница” ловище 1 и  Дивечовъден участък „Ощавски преслап” в района на дейност на ТП ДГС „Кресна” Надморската височина е от 850 до 1750м. Специфичния микроклимът в района се обуславя от преобладаващите наклони от 18-32градуса ( около 80% ) от терена с предимно припечни изложения. Дървостоите са средновъзрастни и дозряващи. Разнообразните формации от храстова растителност и богатсвото на полухрастовите и тревни видове с луковична и грудкова коренова система са сравнително добра потенциална естествена хранителна база. Наличието на иглолистни култури създава предпоставка за една относително добра защитна база.

Природните дадености на района създават благоприятна екологична обстановка за развитието на елитни ловни трофеи.

Основните видове дивеч в района са:

- Дива Свиня (Sus scrofa) -  обитава повсемесно, типичен горски вид, месните преставители са предимно генетично чисти и могат да се използват за задивечаване. Предстои изграждане на „майчин дом”

- Сърна ( Careolus capreolus) – обитава повсемесно района, типичен представител на границата гора-открити пространства.

- Див заек (Lepus europaeus) – обитава предимно разпокъсаните и маломерни горски комплекси в изредените и осветлени периферни части.

- Предстои аклиматизиране на Муфлон (Ovis musimon) и Елен лопатар (Dama Dama)

Основните видове хищници в района са:

Вълк (Canis lupus)

Лисица (Vulpes vulpes)

Дива котка (Felis silvestris)- защитен вид, както и представителите на сем. порови (Mustellidae) – Златка (Martes martes), Белка (Martes foina), черен пор (Mustela putorius).

Нашата цел е да изградим един съвременен интензивен ловностопански участък, с достигане на максимално допустим дивечов запас. С това ще постигнем и пряк икономически ловностопасни ефект, който би се осъществил от трофеи, екземпляри за разселване, отстрелни такси, ловни и други туристически услуги.

Искаме да възстановим, опазим и увеличим дивечовите популации в ловните полета, да създадем и осигурим постоянна хранителна база - съобразена с изискванията в количествено и качествено отношение. Да извършим подобряване на съществуващите и разработване на нови фуражни площи и тяхното поддържане. Да опазим почвата от изтощаване е предвидено сеидбообращение  Нужно е да  вземем мерки и за опазване на онези горскоплодни дървесни и храстови видове, които растът естествено в местообитанията и са неизменна част от хранителната база на дивеча. Да подобрим тревния състав чрез разгрануляване и допълнително сеене с тревни смески, както и торене.