ЛИСИЦА

ЛИСИЦА

Описание: Лисицата е най-разпространения космат хищник у нас. Тялото на лисицата изглежда дебело поради гъстата й козина. Козината от горната страна на тялото е сивочервена, а от долу пепелявосива, гушата бяла - червена лисица, а при други козината е матовочерна, гушата сива т.нар. въглищарка /кюмюрджийка/. Опашката е дълга 40-60 см. завършваща с бяло петно. Лисицата има много добре развит слух и обоняние и по-слабо зрение. Не рядко тя се заселва в дупките на язовеца, вместо да прави свои.

Хранене:  Лисицата е активна през нощта, а зимно време и през деня. Храни се с мишевидни гризачи, с яйцата и малките на гнездещи по земята птици, зайчета, сърнета, домашни птици, мърша, насекоми, плодове, а зимата яде плодовете на шипката.

Размножаване: Лисицата образува семейни двойки. Сватбува през февруари. Бременността  е 52-56 дни, като броят на новородените лисичетата е от 4 до 8, в отделни случаи – повече. Лисицата ражда в дупки, хралупи на стари дървета. Майката кърми около 45 дни, а след това родителите им носят полуумъртвени животни, с които ги учат да ловуват.

Следи: Стъпката на лисицата е продълговата, а дирята е в права линия. Задната стъпка е малко по-голяма от предната. Дължината на крачката е от 20 до 40 см., а при дебнене – около 5 см.

Срокове за ловуване: На лисица се ловува целогодишно.

ЛИСИЦА