Въведение

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази политика обяснява какво ще направим с личните ви данни.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

 

„Езерец“ ЕООД осигурява защитата на личните данни  в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните).

Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната ви информация или на нашите правила и процедури.

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта, социалните мрежи и търговските обекти  на „Езерец“ ЕООД – дружество, собственик на Ловно Стопанство „Синаница“.

Данни за контакт с „Езерец“ ЕООД

„Езерец“ ЕООД е дружество, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 101638697, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к.2700, община Благоевград, ул. „Стефан Стамболов“ № 29 ет. 2.

Телефон за връзка:………………..

Събиране на лични данни

Според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година лични данни представлява всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано. За лични данни следва да се считат име, идентификационен номер, местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на определено физическо лице. В тази политика лични данни означава всякаква информация за Вас, като например имената Ви, дата на раждане, ЕГН/ЛНЧ, личния Ви  идентификационен номер; снимка, пощенски адрес, номера  на документ за самоличност (лична карта, паспорт), адрес на електронната поща, телефонен номер, информация за участието ви в програмата за Лоялни клиенти, предоставяща ви различни привилегии, информация за участието ви в организирани от нас игри и други Ваши данни, които сте ни предоставили при ползването на предлагани от нас услуги и чрез които може да бъдете идентифицирани еднозначно.

Освен изброените може да бъде да бъдат събирани, съхранявани и използвани следните видове  лична информация:

-информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;

– информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;

– информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;

– информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;

– информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;

– информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;

– информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

– информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;

– информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;

– информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;

– всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица.

Съгл. Регламент (ЕС) 2016/679  „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Личните данни, които обработва „Езерец“ ЕООД са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

 

Обработването на лични данни се извършва, при наличие на някое/няколко от следните основания:

 1. Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
 2. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага по отношение на „Езерец“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни.
 3. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 4. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Езерец“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни;

5.Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, с изключение на случаите при които обработването на данните е основано и на т.1 и/или т.2, посочени по-горе.

 1. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

Вие имате следните права по отношение обработването на Вашите лични данни:

 

 1. Право да бъдете информирани.
 2. Право на достъп.
 3. Право на коригиране.
 4. Право на изтриване.
 5. Право да искате да се ограничи обработката
 6. Право на преносимост на данни.
 7. Право на възражение.
 8. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране (когато е приложимо).

Предоставената от Вас информация може да бъде използвана, за да Ви изпращаме полезна информация за специални предложения, промоционални инициативи и нови продукти и услуги, някои от които могат да бъда представяни съвместно с други организации. В такъв случай  Вашите лични данни ще бъдат ползвани само при получаване на изрично Ваше съгласие.

 

–                    С оглед безопасността на клиентите в „Ловно Стопанство Синаница“  ние може да използваме част от събраните лични данни, в това число и от инсталираната  система  за видеонаблюдение за разкриване и предотвратяване на измами, кражби и други нежелани дейности. В някои случаи може да се наложи да използваме Вашата информация, за обработване или разрешаване на правни спорове и за изпълнение на законосъобразни искания от правоприлагащ орган или правомощия.

Къде съхраняваме и трансферираме Вашите лични данни?

–                        Ние съхраняваме Вашите лични данни в електронен вид на собствени сървъри, находящи се на територията на Република България с високо ниво на информационна сигурност. Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като раса, религия, или политическа принадлежност. Ние може да разкрием Вашите лични данни извън нашата група:

1. В случай, че продадем или закупим бизнес или активи, при което може да се наложи да разкрием личните Ви данни към  продавача/купувача.

2. Ако бизнесът ни е закупен от трета страна, при което личните данни за всичките ни клиенти ще бъдат част от активите, които трансферираме към купувача. Тези трансфери ще бъдат съобразени с условията на конфиденциалност и защита на личните Ви данни и условията на поверителност ще бъдат запазени и валидни.

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

–         Резервация/Заявка за лов

Когато правите резервация или заявка за услугите ни, е необходимо да ни предоставите Ваши лични данни, за да Ви идентифицираме, в случай на необходимост да се свържем с Вас и за да предоставим в последствие услугите, които сте заплатили. Тази информация обикновено включва Вашите имена, държава на постоянно пребиваване, дата на раждане, e-mail адрес, както и данни за тегло, височина, номер на обувки.

–         администриране на нашите уебсайт и бизнес;

–         персонализиране на уебсайта ни за вас;

–         активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;

–         да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;

–         доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;

–         да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;

–         да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;

–         да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;

–         да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);

–           да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);

–         осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);

–         справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;

–         предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;

–         потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)

–         други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.

Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

 

Оповестяване на лични данни

–                    Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

–                    Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

–                    Може да оповестим личната ви информация:

–         до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;

–         във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;

–         за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);

–         на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

–         на всеки човек, който вярваме, че може да с яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. {ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ФРАЗА Ние използваме само бисквитки за сесия / само настойчиви бисквитки / бисквитки и настойчиви, и за сесия, в нашия уебсайт.}

 

Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу: използваме Google Analytics и Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител {ИЗБРОЙТЕ ВСИЧКИ ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО САЙТА ВИ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ} посещава уебсайта / следи потребителите, докато те управляват уебсайта / подобрява използваемостта на уебсайта / анализира употребата на уебсайта / администрира уебсайта / предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта / персонализира уебсайта за всеки потребител / цели се в рекламите, които може да не са в интерес на конкретните потребители / обяснете вашата цел(и);

Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например: в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;

във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;

в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );

във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;

в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове

„Езерец“ ЕООД си запазва  правото периодично да актуализирам тази политика, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EMBEDDED CONTENT

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:

FACEBOOK

The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .

TWITTER

We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .

YOUTUBE

We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.

4. COOKIES

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.

NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:

 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. ThemeREX permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of ThemeREX to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

ThemeREX may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by ThemeREX, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. ThemeREX bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to ThemeREX, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.